Starta ett kvalitetsregister

QRC:s projektledare erbjuder stöd till dig som ska starta ett nytt kvalitetsregister. Välkommen att kontakta någon av QRC:s medarbetare.

Följande gäller för nationella och regionala kvalitetsregister

Ett nationellt, eller regionalt kvalitetsregister, är definierat och lagreglerat i kap 7 Patientdatalagen. Detta innebär att kvalitetsregistret ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Patientgruppen ska vara tydligt definierad, inklusive variabelval. Detta kan exempelvis vara patienter med en viss diagnos eller som genomgår ett visst kirurgiskt ingrepp.

Patienter har rätt att avstå medverkan i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregistret. Varken muntligt eller skriftligt samtycke krävs. Det är istället opt-out som gäller, och detta innebär att patienter har rätt att säga att de inte vill bli registrerade. De har också rätt att få sina uppgifter rättade eller borttagna.

Uppgifter ur ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister får användas för statistik och forskning, men dessa är sekundära syften för registret. Primära syftet är vårdens eget kvalitetsarbete.

I allmänhet så är det frivilligt för vårdgivare att ansluta sig till ett kvalitetsregister. Däremot kan det vara ett krav att vara ansluten till relevanta kvalitetsregister i vårdgivaravtal.

Uppgifter i kvalitetsregistret ska kunna återfinnas i något av vårdens dokumentationssystem, såsom patientjournal. Hämtning ska idealt göras via automatisk överföring från patientjournalen. Om detta ej är möjligt kan manuell registrering förekomma.

Uppgifter som följs upp i kvalitetsregister ska utgå från befintlig praxis och evidens med vedertagna definitioner och kodning. Urval ska genomföras i samverkan mellan professioner involverade i aktuella vården

Ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister leds av en registerhållare med stöd av en styrgrupp. Ledamöter i styrgruppen väljs utifrån lämplighet samt geografisk representation.

Kvalitetsregistret får inte användas som stöd för vård och behandling av en enskild patient. För stöd i patientmötet får endast patientjournal eller CE-märkta medicintekniska produkter användas.

I dagsläget finns ingen nationell finansiering för start av nya nationella kvalitetsregister.